Bước 1: Lập 1 tài khoản facebook mới nguyên. Chạy 1 profile trình duyệt riêng.

Bước 2: Tìm kiếm, like các page, group sản phẩm của bạn. (bước này thực hiện trong 1 vài ngày research)

Bước 3: Vô link sau: http://bit.ly/sothich

Bước 4: Test

Hoặc nhanh hơn:
Có thể mượn máy khách hàng tiềm năng, bạn bè rồi vô bước 3 luôn.

Chúc ace thành công!